Vedtekter

§ 1

Trøndersk Forfatterlag er et uavhengig, tverrpolitisk forum som skal arbeide for å fremme trønderske forfatteres kår, særlig med hensyn til arbeidsmuligheter, økonomi og bruken av deres verker. Forfatterlaget skal være et sosialt og faglig samlingspunkt for medlemsforfatterne, og arbeide for å ivareta det litterære miljøet med tanke på rekruttering og aktiviteter.

§ 2

Som medlemmer opptas forfattere med tilknytning til Trøndelag som skriver skjønnlitteratur, dramatikk, manus og litterær sakprosa, og som har utgitt eller fått antatt minst ett verk, eller som har bidratt til et slikt verk.

Skriftlig søknad om medlemskap skal inneholde tittel (titler) på søkerens verk, forlag/produsent og publiseringsår, samt et eksemplar av det/de utgitte verk.

Søknad om opptak vurderes og avgjøres av et utvalg på 3 medlemmer valgt av lagets årsmøte. Årsmøtet velger leder for utvalget. Utvalget velges med 2 års funksjonstid, men slik at 1 medlem er på valg hvert år, første gang ved loddtrekning. Det velges personlige varamedlemmer.

Utvalget kan ut fra litterære kriterier gi dispensasjon fra det foranstående opptakskravet.

Utvalget kan også ut fra litterære kriterier avvise søkere, selv om disse har utgitt ett eller flere verk.

Medlemmer som ikke har betalt på tre år regnes som utmeldte.

I tilfeller hvor det ikke oppnåes enighet i utvalget, legges saken fram for lagets styre til avgjørelse. Søkere som blir avvist av utvalget, kan be om at deres søknad blir lagt fram for styret.

Medlemmer over 67 år vil få fritak for kontingent fra året etter fylte 67 år. Uføretrygdede vil få fritak for kontingent uansett alder. Medlemmer plikter selv å informere styret/kasserer om dette.

§ 3

Årsmøtet, som skal holdes i 1. kvartal, er lagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal fastsette eller forandre kontingent og gjeldende vedtekter.

Årsmøtet skal velge leder av laget, styre og varamedlemmer for 2 år av gangen.

Årsmøtet velger leder, medlemmer og varamedlemmer til opptaks- og stipendkomiteen, for 2 år av gangen.

Årsmøtet velger medlemmer til valgkomiteen for 1 år av gangen.

Årsmøtet velger revisor for 1 år av gangen.

Beslutninger om kontingent/vedtekter skal avgjøres med minst 2/3 flertall. Om nødvendig har lederen dobbeltstemme.

§ 4

Skriftlig innkalling til årsmøtet skal skje senest 2 uker før møtet holdes. Forslag til saker som skal behandles, skal sendes til styret senest 4 uker før årsmøtet.

§ 5

Styret skal bestå av en leder og fire styremedlemmer. Dessuten skal det velges to varamedlemmer. Styret og varamedlemmer velges for to år av gangen. Kontinuiteten i styret sikres ved at årsmøtet kun har anledning til å skifte ut tre styremedlemmer ved hvert valg. Styret velger selv sekretær, kasserer og nestleder. Styret skal behandle løpende saker og innkaller til allmøte hvis hvis det finner det nødvendig.

§ 6

I den grad det er mulig, plikter styret å holde medlemmene orientert om de saker som blir tatt opp og behandlet (via rundskriv). Medlemmene på sin side oppfordres til å varsle styret om saker som bør tas opp, og ingen bør signere artikler og lignende i lagets navn uten styrets godkjennelse.

§ 7

Når det er behov for det, skal opptakskomiteen på lagets vegne også gi uttalelse/innstilling om stipendiesøkere der Trøndersk Forfatterlag får anledning til dette. Ved inhabilitet, dvs. når ett eller flere komitemedlemmer selv søker stipend, skal varamedlemmene tre inn.

§ 8

Beslutning om oppløsning av Trøndersk Forfatterlag skal skje på årsmøtet med minst 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal lagets midler og eiendeler tilfalle Norsk Forfattersentrum.

Revidert siste gang på årsmøtet den 15.03.2024.